אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ופועלים להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי  הוראות כל דין.

1. המידע שאנו אוספים

במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברת האיש החשוב בע"מ פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו בעת ההרשמה/התשלום. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך), מיקומך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, פרטי אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד (להלן: "המידע").
הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לאיש החשוב בע"מ, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. בנוסף, ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של חברת האיש החשוב בע"מ ו\או מי מטעמו או עבורו, בארץ או בחו"ל, לרבות, מי שיספק לחברת האיש החשוב בע"מ מעת לעת שירותי מחשב, אחסון או עיבוד נתונים על פי דין. יובהר, כי במקרה של אי מסירת המידע אפשרות התשלום באתר לא תהיה זמינה.

2. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר, דפוס ומסרונים (SMS) לרבות הצעות מסחריות מטעם האיש החשוב בע"מ, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר, דפוס ומסרונים כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) לצורך תיעוד הקשר איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן ולשיפור השירות; (ז) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים; ו-(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, חברת האיש החשוב בע"מ רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) התקבלה הסכמתך להעברת מידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי האיש החשוב בע"מ לצדדים שלישיים, ובלבד שהצד השלישי אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ב) לנותני שירותים של חברת האיש החשוב, על מנת שנוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל, לרבות לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו\או לבנקים השונים ו\או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם האיש החשוב בע"מ ו\או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספיות כאמור בתנאי שימוש אלה; (ג) במקרים בהם נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באמצעות שירותי האיש החשוב בע"מ, ולאחר הסכמתך המפורשת לשיתוף הפעולות כאמור, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית; (ד) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך; (ה) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ו) אם תתקבל בידי חברת האיש החשוב בע"מ החלטה או צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו\או בכל מקרה בו קיימת חובה על-פי דין למסור את הפרטים ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין האיש החשוב בע"מ ו/או מי מטעמו; (ז) במקרה שחברת האיש החשוב תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;
הנתונים והמידע שנמסרו לחברת האיש החשוב בע"מ יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. על אף האמור, חברת האיש החשוב בע"מ תהיה רשאית לשמור את הנתונים למשך זמן רב יותר ככל ששמירת מידע כאמור נדרשת לצרכי גיבוי, תיעוד לצרכים משפטיים וצרכים חיוניים אחרים של החברה או לפי כל דין.
לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3. זכויות המשתמש

זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, חברת האיש החשוב בע"מ תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות") על האיש החשוב בע"מ באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: cool@swagg.co.il
זכות לתיקון ומחיקת המידע
אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום אל האיש החשוב בע"מ ובדרכים הקבועות בתקנות וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: cool@swagg.co.il אין בפנייה כאמור כדי לחייב את חברת האיש החשוב בע"מ לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

חברת האיש החשוב בע"מ עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

5. אבטחת מידע

חברת האיש החשוב בע"מ עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות חברת האיש החשוב בע"מ להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידו, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

6. שינויים במדיניות הפרטיות

חברת האיש החשוב בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה במערכת ההודעות של האתר או בכל דרך סבירה אחרת.
במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

swagg.co.il

האיש החשוב בע"מ

האומנות 12, נתניה